Santa Clara- 95050 -中餐馆-Chef Ming’s Chinese Restaurant

Chef Ming’s Chinese Restaurant

6

6a  6d

61 Washington St
Santa Clara, CA 95050
Phone number (408) 984-6688

 

 

Santa Clara中餐馆:http://www.franktop10.com/%E4%B8%89%E8%97%A9%E5%B8%82%E6%B9%BE%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E9%A4%90%E9%A6%86/71578/

Loading...

Fetching …

Scroll
to Top

http://www.franktop10.com